Ogłoszono przez Administrator

Archiwum

Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej określa:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.);
  • Ustawa  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 15 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069);