Ogłoszono przez Administrator

Informacje ogólne

Dane teleadresowe:

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

tel. centrala: 89 678 53 53, tel. sekretariat: 89 678 53 99, fax: 89 678 53 00;
e-mail: wzlp@wzlp.pl ; www: http://www.wzlp.pl

NIP: 739-295-57-88, REGON: 000295484

Forma prawna:

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadający osobowość prawną

Cel działalności:

Głównym celem Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub na podstawie odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych i stacjonarnych.

Zakres świadczeń:

Rodzajami działalności leczniczej Zespołu są:

 1. stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne,
 2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 Zespół udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. opieki stacjonarnej;
 2. opieki ambulatoryjnej;
 3. diagnostyki;
 4. rehabilitacji.

Zespół udziela świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych obejmujących:

 1. rozpoznawanie i leczenie chorób psychicznych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych oraz diagnostykę i terapię zaburzeń psychicznych wieku podeszłego;
 2. diagnostykę oraz leczenie zaburzeń towarzyszących upośledzeniom umysłowym;
 3. leczenie i opiekę nad przewlekle chorymi psychicznie;
 4. rehabilitację osób przewlekle chorych psychicznie;
 5. opiekę w środowisku nad osobami z zaburzeniami psychicznymi;
 6. detoksykację alkoholowych zespołów abstynencyjnych;
 7. psychoterapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu;
 8. prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu
  i ich rodzin;
 9. detoksykację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych;
 10.  działalność szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 11.  wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i prokuratury;
 12.  prowadzenie internacji w ramach oddziałów psychiatrycznych
  o podstawowym zabezpieczeniu;

Zespół prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia, to jest działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Zespół może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych  oraz metod  leczenia,  oraz  uczestniczyć  w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

Zespół realizuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego na podstawie odrębnych przepisów.