Ogłoszono przez Administrator

Majątek

AKTYWA Stan na 31.12.2015r. Stan na 31.12.2014r.
aktywa trwałe 7935947,84 8006785,18
aktywa obrotowe 2759086,76 2753377,55
aktywa razem 10695034,60 10760162,73
PASYWA    
kapitał (fundusz własny) 336907,01 332708,99
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10358127,59 10427453,74
pasywa razem 10695034,60 10760162,73

 

Struktura własnościowa:

  • Nieruchomości stanowią własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  • Mienie ruchome stanowi własność Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wartość majątku określają:

  • Fundusz założycielski,
  • Fundusz Szpitala.

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie:

  • Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.: Dz U. z 2016r. poz . 1047)
  • Statutu Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Zasady gospodarki finansowej:

  • Samodzielne gospodarowanie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz majątkiem własnym (zakupionym lub otrzymanym),
  • Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.