Ogłoszono przez Administrator

Załatwianie spraw

Zasady załatwiania spraw:

  • wszelka korespondencja przychodząca odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia,
  • wyjaśnień dotyczących funkcjonowania szpitala udziela Dyrektor,
  • wyjaśnień na temat świadczeń leczniczych udzielają Zastępca Dyrektora  ds. Lecznictwa, Zastępca Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Prowadzenie i udostępnianie:

  • Dokumentacja medyczna:

Zasady postępowania z dokumentacją medyczną określa:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)
  • Pozostałe:
  • informacje na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przez Rzecznika Prasowego
  • udostępnienie informacji publicznej odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.)

Załączniki: